निर्वाचन अभियान अन्तरगत ब्रम्हकुमारी राजयोग केन्द्रको कार्यक्रममा

निर्वाचन अभियान अन्तरगत ब्रम्हकुमारी राजयोग केन्द्रको कार्यक्रममा २०७९/०७/१२ गते बिहानको कार्यक्रममा