बधाई तथा स्वागत र सम्पुर्ण वडा बासि मतदाताहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम

बधाई तथा स्वागत र सम्पुर्ण वडा बासि मतदाताहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रममा २०७९/०८/१०